Leje betingelser

1. Voucher / Lejebevis
Lejebeviset bekræfter den indgåede lejeaftale mellem lejer og www.penthousealanya.dk.
Den indgåede lejeaftale er bindende og omfatter den i lejebeviset nævnte lejlighed med
tilhørende specifikationer. I lejligheden må der ikke være flere personer end der er påført
lejebeviset.

2. Betalingsbetingelser
25 % af lejebeløbet betales med bankoverførsel senest på den i kontrakten anførte
dato. Er en netbank betaling ikke modtaget indenfor tidsfristen bortfalder reservationen
automatisk. Når netbank betalingen er modtaget skifter systemet status fra reservation
til fast bestilling. Restbeløbet betales senest 42 dage før lejeperiodens påbegyndelse.
Ved leje senere end 42 dage før lejeperiodens begyndelse er hele beløbet forfalden til
omgående betaling ved bestilling. Såfremt det fulde lejebeløb ikke er rettidigt indbetalt,
kan www.penthousealanya.dk uden varsel annullere lejeaftalen. Lejer har intet krav på
opfyldelse af lejeaftalen, og www.penthousealanya.dk har ingen forpligtelse til at opfylde
lejeaftalen.
Betaling for slut rengøring overføres til os herudover skal lejer ligeledes betale et depositum
som tilbageføres så snart nøglen til lejligheden er returneret.
Alle udgifter i forbindelse med penge transaktioner afholdes af lejer.

3. Ansvar
Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i boligen i den lejede periode, og er
erstatningspligtig overfor forvoldte skader. Skulle skader opstå, er lejer forpligtiget til
omgående at underrette www.penthousealanya.dk herom. Ikke meddelte skader før afrejse
fra boligen, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden vil blive
forsøgt udbedret omgående, dog må der påregnes almindelig leveringstid. Skader opstået i
lejeperioden berettiger ikke til klager over objektets stand eller anvendelighed. Der er ikke
tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden. Alt ophold i
lejligheden, samt i og omkring lejlighedskomplekset sker på eget ansvar.

4. Reklamationer
Skulle der mod forventning være reklamationer i forbindelse med den lejede bolig, skal
dette meddeles skriftligt til www.penthousealanya.dk senest 24 timer efter indflytning.
Ved reklamationer i forbindelse med rengøring, skal www.penthousealanya.dk underrettes
umiddelbart efter indflytning.
I modsat fald hæfter lejer for eventuelle fejl og mangler jvf. punkt 4.
Når en reklamation modtages kontakter www.penthousealanya.dk dennes lokale
repræsentant for en vurdering af klagen. Herefter afgøres reklamationen, og hvis klagen er
berettiget, søges den rettet.

5. Afbestilling
Ved opsigelse af lejemålet inden 42 dage før påbegyndelse af lejeperioden, betales 25% af
bruttolejen. Ved senere opsigelse betales hele lejebeløbet 100%.
Du er ikke forpligtet til at tegne en afbestillings forsikring for at leje en lejlighed gennem
www.penthousealanya.dk.
Vær dog opmærksom på at enhver booking er en juridisk bindende aftale, og at du er
forpligtet til at betale den aftalte leje – uanset om du kan udnytte lejligheden eller ej. På
den baggrund anbefaler vi kraftigt, at der tegnes en afbestillings forsikring privat.

6. Rygning / Husdyr / insekter / specielle forhold
Rygning er ikke tilladt i lejligheden. Husdyr må ikke medbringes i lejligheden. Overtrædes
dette, kan det i yderste omstændighed medføre total om maling af lejligheden,
samt rensning af stoffer, og gardiner. Udgiften til dette vil blive opkrævet af lejer.
www.penthousealanya.dk kan ikke gøres ansvarlig for insekter i eller omkring boligen.
Ligeledes kan www.penthousealanya.dk ikke gøres ansvarlig for gener fra naboer eller natur
fænomener der er uden for vores respektive kontrol.

7. Force majeure
Lejeaftalen kan opsiges uden varsel fra www.penthousealanya.dk’s side, som følge af
almindelige force majeure, strejke m.m. eller andre forhold som www.penthousealanya.dk
ikke har indflydelse på.

8. Tvist
For lejeaftalen gælder dansk lovgivning. Ved evt. tvist udpeges tingsted af
www.penthousealanya.dk.

9. Trykfejl / Pris ændringer
Der tages forbehold for eventuelle tastefejl på web-side og i trykte materialer. Eventuelle
pris ændringer efter indgåelse af lejekontrakt, vil ikke påvirke allerede indgået
lejekontakter.